EN

Forretningsbetingelser

1 Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde

1.1 Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som udføres af Lindkær Advokatfirma (CVRnr. 42 23 23 86), medmindre andet aftales skriftligt.

 

2 Udførelse af opgaven

2.1 Lindkær og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

2.2 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Alle advokater ansat hos Lindkær er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

2.3 Som advokatfirma er Lindkær omfattet af hvidvaskeloven, og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

2.4 Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning. Relevante sagsakter i øvrigt opbevares af Lindkær på arkiv i mindst 5 år fra fakturadato.

2.5 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Lindkær leverer til klienten, i forbindelse med sagen, men Lindkær har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. Lindkærs rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

 

3 Honorar, fakturering og klientmidler

3.1 Lindkær fastsætter honoraret efter en samlet vurdering med udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug og i øvrigt under hensyntagen til de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

3.2 Hvis det ud fra opgavens karakter er muligt, giver Lindkær på anmodning et honoraroverslag, inden arbejdet påbegyndes, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar må forventes at overstige overslaget. Over for forbrugere oplyser Lindkær altid om det forventede honorar eller kriterierne for dets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

3.3 Lindkær kan anmode om depositum for honorar og udlæg, inden arbejdet påbegyndes. Ethvert depositum indsættes på vores klientkonto, hvorfra klienten godskrives tilskrevne renter i henhold til punkt 3.7. Deposita anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

3.4 Ud over honoraret betaler klienten omkostninger og udlæg, som Lindkær har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder afgifter og gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om Lindkær udlægger beløbet eller beder om forudbetaling.

3.5 Lindkær afregner som udgangspunkt over for klienten, når en opgave er afsluttet. Ved løbende rådgivning og længerevarende sager afregnes der med passende intervaller – sædvanligvis kvartalsvis – medmindre andet er aftalt.

3.6 Lindkærs betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

3.7 Alle klientmidler bliver indsat på klientkonto og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

3.8 Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er 100.000 euro pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Lindkær har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

4 Fortrolighed og interessekonflikter

4.1 Samtlige medarbejdere hos Lindkær er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Lindkær, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

4.2 Samtlige medarbejdere hos Lindkær er omfattet af værdipapirhandelslovens forbud om insiderhandel.

4.3 Lindkær påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi endeligt påtager os en sag, undersøges mulige interessekonflikter med eksisterende klienter, og i tilfælde af interessekonflikter hjælper vi gerne med at henvise til en anden advokat.

 

5 Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

5.1 Lindkær er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 5.2.

5.2 Det klientmæssige ansvar for Lindkær advokatfirma og for firmaets ejer og medarbejdere er begrænset til i alt 5 mio. kr. pr. opgave. Vores ansvar omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og image, ligesom ansvaret ikke omfatter hæftelse for andre rådgivere, som Lindkær har henvist til, eller som Lindkær efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til. Hvis en klient ønsker en højere forsikring, kan der indgås særskilt aftale herom.

5.3 Lindkær har tegnet ansvars- og advokatgarantiforsikring hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60 Frederiksberg, e-mail codan@codan.dk, som kan kontaktes på tlf. 33 55 24 36. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

6 Lovvalg og værneting

6.1 Enhver tvist mellem en klient og Lindkær skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

6.2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

September 2022